Amaç

  1. İnşa olunacak yapı için uygun temel tipi vederinliğini seçmek
  2. Temel taşıma gücünün elde edilmesi
  3. Olası oturmaların tahmini
  4. Potansiyel temel problemleri (Örneğin şişen,göçebilen zemin, atık dolguları vb)
  5. Su tablasının tayini
  6. İstinat yapıları için yanal toprak basınçlarınınhesabı
  7. Değişen zemin koşulları için inşaat yöntemibelirleme
  8. İnşa alanı seçimi

Zemin inceleme Yöntemleri

Muayene çukurları

Sondajlar

Sondalar

Jeofizik yöntemler

Geoteknik Raporlar aşağıdaki bilgileri içermektedir.

1) Zemin Etüdlerinin Amacı ve Kapsamı

2) Arazi Durumu

– Konumu

– Topoğrafik durumu

– Yüzey bitki örtüsü

– Civardaki yapıların durumu 3) Jeolojik Koşullar

– Genel jeolojik yapı

– İnşaat alanının jeolojik durumu

4) Arazi Araştırmaları

– Sondajların sayısı ve derinlikleri

– Araştırma çukurları

– Jeofizik araştırmalar

– Arazi deneyleri ( SPT, CPT, Presyometre, Yerindepermeabilite ..vb)

5) Arazi Zemin Profili ve Yeraltı Suyu Durumu

6) Laboratuvar Deneyleri

7) Zemin Koşullarının Değerlendirilmesi

Zemin Modeli ( Geoteknik Modelleme )

– Basitleştirilmiş zemin profili ve başlıca tabakalar

– Arazi ve laboratuvar deneyleri sonuçlarına göre tabakaların geoteknik özellikleri

* Mukavemet parametreleri

* Birim hacim ağırlıkları

* Oturma parametreleri

* Deformasyon parametreleri

– Olası Bir Deprem Sırasında Zemin Tabakalarının Davranışı

* Sıvılaşma olasılığı

* Mukavemet ve rijitlik kaybı

8) İnşa Edilecek Yapının Özellikleri

– Taşıyıcı sistemi ve açıklıkları

– Bodrum ve kat sayıları

9) Temellerin Tasarımına İlişkin Öneriler ve Parametreler

– Alternatif temel sistemleri

– Tavsiye edilen temel sistemi

– Güvenli taşıma gücü ( Zemin emniyet gerilmesi )

– Beklenebilecek oturmalar

– Kazıklı sistem önerilmesi durumunda

* Önerilen kazık çap ve boyları

* Kazık taşıma gücü parametreleri

* Yanal yataklanma katsayısı

* Statik ve deprem durumu için güvenli taşıma gücü( Sıvılaşma dikkate alınarak)

– Deprem yönetmenliğine uygun yerel zemin sınıfı ve TA, TB değerleri Berilgen 67

10) İnşaat İle İlgili Tavsiyeler

– Kazı ve iksa sistemi ile ilgili tavsiyeler

– Kazıdan çıkan malzemenin dolguda kullanabilirliği

– Drenaj ve yalıtım ile ilgili tavsiyeler